Veelgestelde vragen

1. Hoeveel kost een dienstencheque?
Een gebruiker kan 500 dienstencheques bestellen. De aankoopprijs van de eerste 400 dienstencheques bedraagt 9,00- euro. Nadien kan een gebruiker nog 100 dienstencheques bijbestellen aan € 10,00- per dienstencheque.
Rekening houdend met de fiscale aftrek blijft de kost voor de eerste 169 dienstencheques beperkt tot 7,20- €.

Gebruikers met een laag inkomen kunnen genieten van dit voordeel via een “terugbetaalbaar belastingkrediet”. De aanvraag tot terugbetaling gebeurt door indiening van de belastingaangifte met toevoeging van het fiscaal attest. Als u geen belastingbrief ontvangt, vraagt u die op eigen initiatief aan bij uw lokaal belastingkantoor.
Meer informatie hierover kan u verkrijgen via het Contactcenter van de FOD Financiën op het nummer 0257/257 57 (gewoon tarief).

Uitzondering : éénoudergezinnen, mindervalide personen en ouders van mindervalide minderjarigen mogen 2.000 dienstencheques kopen aan 9,00 euro.

2. Hoelang blijven mijn dienstencheques geldig?
Dienstencheques blijven 12 maanden geldig vanaf de maand dat de cheques opgemaakt worden in het geval van papieren cheques of vanaf de maand van terbeschikkingstelling voor de elektronische cheques.

3. Wat is het maximale bedrag dat ik per jaar fiscaal mag aftrekken?
Het fiscaal aftrekbaar bedrag bedraagt € 1,80- per dienstencheque voor de eerste 169 aangekochte dienstencheques per kalenderjaar. Gehuwde of wettelijk samenwonende partners hebben allebei recht op deze belastingvermindering voor de dienstencheques die ze onder hun eigen naam aankopen. De maximumbedragen gelden per jaar en per persoon. Daarom is het dus belangrijk dat beide partners elk hun eigen gebruikersnummer hebben bij Sodexo.

Sodexo stuurt u elk jaar begin maart een fiscaal attest dat u bij uw belastingaangifte moet voegen.

4. Is er een minimum of een maximum aantal dienstencheques voor een bestelling?

U moet minstens 10 dienstencheques bestellen. U mag er ook 15, 17 of 25 bestellen, dat heeft geen belang. Let wel op dat het bedrag van de overschrijving exact een veelvoud is van de kostprijs van een dienstencheque.

U mag een maximum van 500 dienstencheques per gebruiker (400 aan 9,- euro en de overige 100 aan 10,- euro) per jaar bestellen of 1.000 per gezin. Een gezin kan maximaal 1.000 dienstencheques bestellen. Een gezin omvat alle personen die volgens het attest van gezinssamenstelling uit het bevolkingsregister ingeschreven zijn op hetzelfde adres.

Een eenoudergezin kan per kalenderjaar maximaal 2000 dienstencheques bestellen aan €9. Indien u als eenoudergezin gebruik wenst te maken van deze 2000 dienstencheques per kalenderjaar, zal u dit document moeten invullen en opsturen naar de bevoegde overheidsinstantie in kwestie, samen met de gevraagde bewijsstukken.

Als mindervalide persoon of indien u een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden geniet, kan u per kalenderjaar maximaal 2000 dienstencheques bestellen aan €9. U moet een door de bevoegde overheid uitgereikt attest indienen bij Sodexo om tot maximaal 2000 dienstencheques te kunnen bestellen aan €9.

Als ouder van een mindervalide minderjarige kan u per kalenderjaar maximaal 2000 dienstencheques bestellen aan €9.  U moet een door de bevoegde overheid uitgereikt attest indienen bij Sodexo om tot maximaal 2000 dienstencheques te kunnen bestellen aan €9.

5. Krijg ik een bevestiging van mijn inschrijving bij Sodexo en wanneer?
Wanneer u een e-mail adres vermeld heeft, krijgt u een bevestiging per mail binnen de 2 werkdagen na ontvangst van uw aanvraag bij Sodexo. Zoniet krijgt u binnen de 5 werkdagen een brief met de post.

6. Wanneer koop ik best mijn dienstencheques?
U wacht met het bestellen van de dienstencheques tot wij u een poetshulp toegewezen hebben. Nadien raden wij aan om steeds het aantal dienstencheques te bestellen dat u nodig heeft voor 2 à 3 maanden. Bestel de dienstencheques steeds tijdig en houd rekening met de levertermijn voor papieren dienstencheques (1 tot 2 weken).

7. Wanneer ontvang ik mijn bestelling dienstencheques?
Als u papieren dienstencheques besteld heeft, doet Sodexo die op de post binnen de 3 werkdagen na ontvangst van uw betaling. U krijgt ze als gewone postzending op het adres dat op uw aanvraag vermeld staat. In de praktijk duurt dit één tot twee weken. Elektronische dienstencheques worden meteen na ontvangst van uw betaling ter beschikking gesteld.

8. Ik heb betaald maar ik heb mijn dienstencheques nog steeds niet ontvangen.
Papieren dienstencheques: download dit document en stuur het volledig ingevuld terug naar Sodexo.
Elektronische dienstencheques: download dit document en stuur het volledig ingevuld terug of doe online een aangifte via uw klantzone.

9. Mijn dienstencheques zijn verloren/gestolen. Wat moet ik doen?
Download dit document en stuur het volledig ingevuld terug naar Sodexo.

10. Ik wens over te schakelen van papieren dienstencheques naar elektronische dienstencheques. Hoe ga ik te werk?
Het aanpassen van uw profiel gebeurt via uw beveiligde zone op de site van de dienstencheques. U meldt zich aan via één van de opties en nadien kan u uw profiel wijzigen in uw gegevens.

Vervolgens verwittigt u ons en mailt u uw gebruikersnummer(s). Indien u uw dienstencheques aankoopt met twee verschillende gebruikersnummers, dient u duidelijk aan te geven op welke naam/gebruikersnummer de poetshulp zijn/haar prestaties mag registreren.

11. Ik heb nog papieren dienstencheques die ik niet meer zal gebruiken of die bijna vervallen zijn. Wat kan ik doen?
Papieren dienstencheques die niet werden gebruikt of waarvan de vervaldatum niet overschreden is, kunnen terugbetaald of omgeruild worden.  Indien de aanschafwaarde van de dienstencheques intussen veranderd is, zal u een factuur ontvangen voor dat verschil.

12. Ik beschik nog over elektronische dienstencheques die ik niet meer wens te gebruiken of die bijna vervallen zijn. Wat moet ik doen?
Elektronische dienstencheques die niet gebruikt werden en waarvan de vervaldatum niet overschreden is, kunnen terugbetaald of omgeruild worden.
Let op, elke dienstencheque die tijdens het vorige kalenderjaar werd aangekocht zal, rekening houdende met het fiscaal attest dat u ontvangen heeft, aan 80 % van zijn aanschafwaarde terugbetaald worden.
*Indien de aanschafwaarde van dienstencheques ondertussen gewijzigd werd, zal U ook een factuur krijgen voor het prijsverschil bij omruiling.

Als U terugbetaling of omruiling van elektronische dienstencheques wenst, dan doet u dit via uw klantzone of via dit formulier.

13. Ik woon in een appartementsgebouw. Mag ik mijn dienstencheques gebruiken voor het schoonmaken van de gemeenschappelijke delen (trappen, kelder,…..)
Nee, u mag ze alleen gebruiken voor het onderhoud van uw eigen woonruimte.

14. Ik ben eigenaar van een tweede verblijf. Mag ik dienstencheques gebruiken voor de schoonmaak hiervan?
Ja dat kan, maar alleen als deze woning zich in België bevindt en het gebruik ervan strikt voor eigen gebruik is.

15. Mag ik met dienstencheques betalen voor het schoonmaken van het professionele gedeelte van mijn huis?
Nee, het onderhoud van uw wachtkamer of uw spreekkamer is niet toegelaten. U mag uw dienstencheques alleen gebruiken voor uw privé vertrekken.

16. Ik verhuur een kamer (of een studio). Mag ik mijn dienstencheques gebruiken om die te onderhouden?
Nee, want het gaat hier niet om uw persoonlijke leefruimte. In dit geval kan de huurder van de kamer of de studio hiervoor dienstencheques aankopen.

17. Ik heb momenteel een poetshulp in het zwart. Kan deze genieten van een ” arbeidsovereenkomst dienstencheques ” en welke voordelen levert dat op?
Hij/zij kan inderdaad een dienstencheques arbeidsovereenkomst krijgen, zelfs als hij/zij niet ingeschreven is als werkzoekende en op voorwaarde dat hij/zij aan onze vereisten voldoet. Door zijn/haar statuut officieel te maken kan hij/zij dezelfde voordelen genieten als elke andere gesalarieerde. Een buitenlandse werknemer die werkzaam wil zijn in het dienstencheque-systeem, dient te beschikken over een verblijfsvergunning en eventueel een werkvergunning.

18. Welke taken mag een werknemer dienstencheques waarnemen?
Hulp in het huishouden: schoonmaken van het huis met inbegrip van de ramen, wassen en strijken, bereiding van maaltijden en verstelwerk van strijkgoed. Kort samengevat gaat het over alles dat aan de dagelijkse behoeften beantwoordt, zolang dit geen gevaarlijk of zwaar werk is. Hulp buiten het huis: boodschappen doen voor het gezin, strijkwerk in een strijkcentrale, hulp bij vervoer van personen die voldoen aan bepaalde voorwaarden en van het minderjarige kind van een gebruiker, dat een erkende handicap heeft.

Uitgesloten zijn dus: reparatie van een gootsteen, levering van warme maaltijden of meubelen, schilder en behangwerk, tuinonderhoud, kinderoppas,…

19. Een dienstencheque werknemer raakt gewond tijdens zijn activiteit. Wat moet ik doen?
Onze onderneming is verzekerd voor werkongevallen. U moet dus eerst de hulpdiensten of een dokter laten komen en dan onze onderneming verwittigen.

20. De dienstencheque werknemer beschadigt of breekt iets bij mij. Wat moet ik doen?
Onze onderneming is verzekerd voor “burgerlijke aansprakelijkheid” en voor “toevertrouwd voorwerp”.  Bij een schadegeval dient u een dossier op te maken waarbij u een gedetailleerde omschrijving geeft van de omstandigheden en het beschadigde voorwerp, foto’s van het beschadigde voorwerp, de originele aankoopfactuur en een offerte voor de herstelling. Vervolgens wordt dit dossier overgemaakt aan onze verzekering.  De vrijstelling van 250,- euro is steeds ten laste van de gebruiker.

21. Zijn uw gegevens voldoende beschermd volgens de wetgeving m.b.t. de privacy (GDPR) ?

Uw persoonsgegevens worden door Poetshulp Z-O-Vlaanderen BVBA verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van deze samenwerking in het kader van de dienstencheques en voor direct marketing  (om u nieuwe producten of diensten aan te bieden) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen via een mail naar poetshulp@telenet.be.

Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. De gegevens worden niet uitgewisseld met derden, noch binnen, noch buiten de Europese Unie, met uitzondering van de overheidsdiensten zoals wettelijk bepaald.

De gegevens worden bijgehouden zolang dit wettelijk verplicht is gezien de aard van de overeenkomst (wetgeving m.b.t. de dienstencheques).

Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).